Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje o ochronie danych

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące prowadzonego przez Parkowe Osiedle sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności za Użytkownika uważa się każdy podmiot, który dokonał na platformie internetowej dostępnej pod adresem www.osiedle-parkowe.pl (dalej: Platforma) jakiejkolwiek czynności, która wymagała podania danych osobowych.

 1. Informacje ogólne
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.osiedle-parkowe.pl, jest Parkowe Osiedle sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-085 Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000849702, NIP: 6342979059, REGON: 386509115.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrona danych osobowych.

 

 1. Administrowanie danymi
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego zamieszczonego na Platformie lub wysłania wiadomości mailowej na adres pracowników Parkowe Osiedle sp. z o.o. podany na Platformie, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane w przypadku ich podania przez Użytkownika, w szczególności takie jak: adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.
 3. Parkowe Osiedle sp. z o.o. jest także administratorem danych osobowych zapisanych na newsletter.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

 

 1. Wyróżnia się następujące cele przetwarzania danych Użytkowników:
 2. nawiązanie kontaktu w celu ukształtowania treści Umowy, jej zmiany bądź też rozwiązania, a także udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem usług świadczonych przez Parkowe Osiedle sp. z o.o.,
 3. prawidłowa realizacja usług świadczonych przez Parkowe Osiedle sp. z o.o. drogą elektroniczną,
 4. marketing bezpośredni oferowanych usług innych niż newsletter,
 5. subskrypcja newslettera,
 6. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt 1 stanowi art. 6 ust. 1 litera a), b), c) i f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych jest uzasadnione w przypadku:
 8. uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą;
 9. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 10. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 11. gdy jest to niezbędne do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkami przewidzianymi w RODO.
 12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będzie możliwa.
 13. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora oraz biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora.
 14. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania tj.:
 15. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
 16. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 17. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu Administratora, np. upłynięcie terminu przedawnienia roszczeń,
 18. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Prawa Użytkownika
 2. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
 3. prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
 4. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 5. prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
 9. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 10. Prawo sprzeciwu o którym mowa w pkt 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, o ile dane te są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 11. Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

 

 1. Informacja o plikach cookies
 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym każdego Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 4. Administrator na chwilę obecną nie korzysta z plików cookies.
 5. Z uwagi na czas życia plików cookies i innych podobnych technologii, Administrator zamierza w przyszłości stosować jeden rodzaj tych plików tzw. „sesyjne” czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez Użytkownika w Internecie.

 

 1. Zabezpieczanie danych osobowych
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:
 3. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 4. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 5. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

 

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
 2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
 3. adres korespondencyjny: 40-085 Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29
 4. adres email: kontakt@osiedle-parkowe.pl
 5. nr telefonu: (+48) 505 441 628